Pomahejtesi

Podmínky použití Pomahejtesi.cz

1. Úvod
Společnost Babinet Group s.r.o., se sídlem Hybernská 1007/20, 110 00 Praha 1, IČO: 27902234, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: C 125323 je provozovatelem internetové platformy Pomahejtesi.cz (dále jen "Provozovatel"), dostupného na internetové adrese http://www.pomahejtesi.cz a https://www.pomahejtesi.babinet.cz (dále jen "Platforma"), prostřednictvím které jsou zobrazovány Nabídky a Poptávky zboží a/nebo služeb uživatelů Platformy (dále také jen „Uživatelé“ nebo jednotlivě jen „Uživatel“), za níže uvedených podmínek (dále jen „Podmínky“).

2. Popis služby Pomahejtesi.cz
2.1. Pomahejtesi.cz je místo, pro potkávání se lidí, kteří chtějí a pomoci mohou s těmi, kteří naopak pomoc potřebují. Prostor je pro všechny, kteří jej využívají, v dnešní situaci k dispozici bezplatně. Není zde ani žádné omezení toho, čím a jak pomáhat, o pomoc lze požádat s čímkoli.

2.2. Pomahejtesi.cz chce přinášet užitek jeho uživatelům nejen dnes, ale bude zprostředkovávat navazování kontaktů mezi potřebnými i těmi, kteří mohou pomoci, i v dobách klidnějších.                  

2.3. Přestože oceňujeme bezplatnou pomoc, chápeme, že ne vše může být zadarmo, a proto lze u nabídky nastavit cenu za její poskytnutí. Apelujeme pouze na poskytovatele, aby v takovém případě požadovali cenu přiměřenou situaci. Pokusy o případné zneužití budeme omezovat.    

2.4. Nikdo není při používání těchto stránek nijak omezován, počet požadavků nebo nabídek pomoci není limitován, uživatele pouze žádáme, aby posoudil svou schopnost splnit vše, co nabízí, nebo nezatěžoval ostatní neúměrnými požadavky

2.5. Uživatel zodpovídá sám za aktuálnost a správnost svých údajů. V případě záznamů, které nebudou jednoznačné a srozumitelné, ale budou neaktuální, neplatné, matoucí, či podvodné, si provozovatel vyhrazuje právo je

2.6. Komunikace mezi uživateli, probíhající na těchto stránkách, musí splňovat zásady slušného chování a nesmí svým obsahem nebo formou porušovat zákony České republiky.


3. Registrace Uživatele
3.1. Své Nabídky a Poptávky jsou na stránky Pomahejtesi.cz oprávněni vkládat pouze registrovaní uživatelé.

3.2. Babinet Group s.r.o. nenese jako provozovatel žádnou odpovědnost za zneužití účtu Uživatele nebo osobních údajů Uživatele třetí osobou, pokud Uživatel sdělil své přístupové údaje a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

4. Práva a povinnosti smluvních stran
4.1. Uživatel je povinen vkládat pouze Inzeráty, které jsou v souladu s Českým právním řádem a dobrými mravy. Provozovatel je oprávněn Nabídky nebo Poptávky, které nesplňují pravidla, ze stránek odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.2. Za obsah Nabídky nebo Poptávky odpovídá Uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky nebo Poptávky. Uživatel je povinen při zadávání Nabídky nebo Poptávky dodržovat tyto Podmínky a dále příslušné právní předpisy.

4.3. Uživatel odpovídá za to, že obsahem Nabídky nebo Poptávky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Nabídce nebo Poptávce nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

4.4. V případě, že Uživatel připojí k Nabídce nebo Poptávce fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Nabídky nebo Poptávky na Platformu Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Nabídky nebo Poptávky a ke způsobům užití v souladu s určením Platformy a v souladu s těmito Podmínkami.

4.5. Uživatel nesmí k Nabídce nebo Poptávce připojovat fotografie z Nabídky nebo Poptávky jiných Uživatelů.

4.6. Provozovatel si vyhrazuje právo z Platformy odstranit fotografie, které nesplňují pravidla stanovená těmito Podmínkami.

4.7. Uživatel je v Nabídce nebo Poptávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízeném zboží a/nebo službě, včetně údajů o funkčnosti zboží, případném poškození, opotřebení, vadách a podmínek prodeje zboží/poskytnutí služby.

4.8. Uživatel je v rozhraní při vkládání Nabídky nebo Poptávky povinen vyplnit všechny položky označené jako povinné, zejména je povinen uvést pravdivé údaje o své osobě, aktivní e-mailovou adresu a telefonní číslo. Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídky nebo Poptávky Uživatele, který nezadal své kontaktní údaje, nebo zadal kontaktní údaje nepravdivé nebo neaktuální, odstranit bez náhrady. Rozsah Nabídky nebo Poptávky nesmí překročit limity stanovené Provozovatelem při zadávání Nabídky nebo Poptávky.

4.9. Nabídky nebo Poptávky na Platformě jsou v základní verzi neplacené.

4.10. Uživatelem vložené Nabídky nebo Poptávky jsou na Platformě zobrazovány neomezenou dobu. Uživatel má právo jakýkoli svůj záznam odstranit kdykoli podle vlastního uvážení.

4.11. Uživatelem smazaná Nabídka nebo Poptávka se přestane zobrazovat na veřejné části Platformy a zároveň se nebude zobrazovat ani v administračním rozhraní Uživatele.

4.12. Uživatel bude Zájemcem kontaktován prostřednictvím údajů, které Uživatel uvede ve  formuláři Nabídky nebo Poptávky a které jsou zobrazovány v detailu Nabídky nebo Poptávky.

4.13. Provozovatel zprostředkovává kontakt mezi Uživatelem a Zájemcem. Provozovatel nepřebírá žádné záruky a nenese žádnou odpovědnost za kvalitu či původ nabízeného zboží a/nebo služby, ani za jejich upotřebitelnost k účelu, k nimž jsou určeny. Vztah mezi Uživatelem a Zájemcem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost za dodání, převzetí zboží nebo poskytnutí služby a případně zaplacení zboží a/nebo služby nesou plně Uživatel a Zájemce.

4.14. Provozovatel je oprávněn Nabídky nebo Poptávky, které dle jeho uvážení nesplňují tyto podmínky, přerušit nebo odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady. Provozovatel je rovněž oprávněn kdykoli Uživatele vyřadit ze systému a/nebo mu odepřít přístup na Platformu, a to zejména z důvodu porušení některého z ustanovení těchto podmínek.

4.15. Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit Nabídky nebo Poptávky, vyžadují-li to změny na Platformě či oprávněné zájmy Provozovatele či ochrana práv třetích osob; k takovémuto odstranění je Provozovatel oprávněn i bez udání důvodu.

4.16. Jednotlivé Nabídky nebo Poptávky mohou být za účelem zobrazování na Platformě zařazovány do různých skupin nebo kategorií dle určení Provozovatele. V této souvislosti je Provozovatel dále oprávněn upravit zobrazované údaje dle svého uvážení. Provozovatel si vyhrazuje právo určit způsob zobrazování Nabídky nebo Poptávky na Platformě, včetně způsobu třídění a tento způsob kdykoli změnit.

4.17. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly obsahu Nabídky nebo Poptávky z hlediska pravopisných chyb a/nebo překlepů v textu před zobrazením Nabídky nebo Poptávky na Platformě. Gramatickou úpravou Inzerátu nepřebírá Provozovatel odpovědnost za pravdivost údajů obsažených v Inzerátu, ani za to, že Uživatel je oprávněn zboží prodat a/nebo službu poskytnout a že Zájemce je oprávněn zboží koupit nebo službu přijmout.

4.18. Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat, zda Nabídky nebo Poptávky zveřejňované na Platformě nejsou duplicitní. Provozovatel je oprávněn duplicitní Nabídky neebo Poptávky z Platformy odstranit, a to i bez předchozí výzvy k nápravě a bez náhrady.

4.19. Provozovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo u nově registrovaných Uživatelů ověřit platnost Uživatelem zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Uživatel zadá k Nabídce nebo Poptávce telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Inzerát nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.

4.20. Přestože Provozovatel používá moderní technologie, neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému Platformy. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů, zejména odpovědnost za újmu, která může Uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému Platformy, případně ztráty dat umístěných v systému Platformy.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Uživateli přístup k jeho účtu na Platformě a zároveň vymazat celou historii Nabídek nebo Poptávek těch Uživatelů, kteří se po dobu jednoho roku na Platformu nepřihlásili.

5.2. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto změnit, zejména při změně legislativy, technické změně, či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele.


Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 03.04.2020.

 

 

Provozovatel, společnost Babinet Group s.r.o. si vyhrazuje právo tyto Podmínky použití kdykoliv změnit.